Alapszabály

       

A MAGYAR IPARSZÖVETSÉG (OKISZ)

ALAPSZABÁLYA

(2015. október 14.)

I.

ELNEVEZÉS, SZÉKHELY 

 

 

1.   

A Magyar Iparszövetség (OKISZ) (a továbbiakban: Szövetség) tagszervezetei -illetve azokon keresztül a tagszervezetekbe (szövetségekbe) tömörült gazdálkodó szervezetek - által létrehozott, szövetségek szövetsége rendszerben működő, önálló és független munkaadói civil szervezet. 

 

A Szövetség jogi személy, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény rendelkezései, valamint alapszabálya szerint működik.  

 

2.   

A Szövetség az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsának, valamint az Ipari Szövetkezetek Országos Szövetségének általános jogutódja.

 

3.   

A civil szervezet neve:

 

Magyar Iparszövetség

 

            angolul: Hungarian Industrial Association

            németül: Ungarischer Industrieverband

 

     A civil szervezet köztudatban elfogadott, rövidített neve: OKISZ.

 

4.   

A Szövetség hivatalos pecsétje körpecsét a név és a székhely feltüntetésével.

 

A hivatalos embléma fekete színű, három egymásba kapcsolódó láncszem, alatta a nemzeti színekkel ellátott OKISZ felirattal. A hivatalos zászló világoskék-fekete színű és az emblémát ábrázolja.

 

5.   

A Szövetség székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.

 

 

II.  

A SZÖVETSÉG CÉLJA

 

6.     

A Szövetség vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő tagszervezetek, az általuk megalakított regionális szövetségek, szakmai tagozatok, és a tagszervezetekhez tartozó mikro, kis- és középvállalkozások gazdasági és társadalmi érdekeinek képviselete, érdekeinek védelme és érvényesítése, részükre kedvező gazdálkodási környezet és az Európai Uniós alkalmazkodás elősegítése, gazdálkodásukat könnyítő és eredményességüket javító szolgáltatások nyújtása, oktatási, képzési, szakképzési feladatok koordinálása, ellátása.

Hozzájárulás a foglalkoztatás bővítéséhez, a kedvezőtlen foglalkoztatási szerkezet javításához, a munkaerő-piaci integráció elősegítéséhez.

 

III.

A SZÖVETSÉG FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖREI

 

 

7.   

A Szövetség érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekérvényesítési és szolgáltatási tevékenységének keretében különösen a következő feladatokat látja el:

 

a) 

a tagszervezetek közvetítésével képviseli és védi a tagszervezetekhez csatlakozó gazdálkodó szervezetek – különös tekintettel a kis- és középvállalkozásként működő ipari szövetkezetekre, gazdasági társaságokra – érdekeit az állami szervek előtt. Ennek során fellép az őket várhatóan érő, vagy ért érdeksérelmek, valamint hátrányos következményekkel járó kormányzati, egyéb állami, illetve helyi önkormányzati intézkedések ellen;

 

b) 

képviseli és védi tagszervezetei és azok tagjai érdekeit a jogszabályok, gazdasági döntések és egyéb szabályozások előkészítése során, közvetíti a tagszervezetei által kialakított javaslatokat, képviseli véleményeiket, az ellentétes érdekeket - ha lehetséges és szükséges - a továbbítás előtt egyezteti és megkísérli azok összehangolását;

 

c) 

az előző alpontokban foglalt feladatokat különösen annak érdekében gyakorolja, hogy a tagszervezeteihez tartozó tagoknak megfelelően jövedelmező működést megalapozó ár, hitel-, támogatási és piaci feltételek és integrációs rendszer álljon rendelkezésre, valamint az adók, járulékok és pénzügyi feltételek területén tagjainak érdekeit érvényre juttató szabályozás valósuljon meg;

 

d) 

az előzőekben foglalt eszközök, módszerek és jogosítványok gyakorlásával törekszik arra, hogy tagszervezetei és azok tagjai körében:

 

-         

biztosítva legyen működőképességük,

-         

erősödjön piaci versenyképességük,

-         

érvényesüljön a gazdálkodás hatékonysága,

-         

váljon jellemzővé a vállalkozás biztonsága,

-         

legyen folyamatos a gazdasági-műszaki fejlődés;

 

e) 

az országos érdekegyeztetés fórumain ellátja tagszervezetei és azok tagjai érdekképviseletét, a d) pontban foglaltak teljesítése érdekében többek között harcol a bérek és jövedelmek közterheinek jelentős mérsékléséért, az adminisztrációs terhek csökkentéséért;

 

f)    

elősegíti és támogatja a tagszervezetei által létrehozott regionális szövetségekbe, szakmai tagozatokba – tagszervezetei révén - tartozó gazdálkodó szervezetek Európai Uniós rendszerbe történő beilleszkedését;

           

g) 

nemzetközi kapcsolatokat épít ki és tart fenn más országok, illetve nemzetközi szervezetek társas-vállalkozások érdekvédelmét és képviseletét ellátó szerveivel;

 

h)  

elősegíti a tagszervezeteihez tartozó gazdálkodó szervezetek bel- és külpiaci tevékenységét, részükre - szolgáltatásai körében - szaktanácsadást végez, információkat biztosít a piac lehetőségeiről, az igénybe vehető bel- és külföldi hitelekről, pályázatokról, kiállításokról és nemzetközi vásárokról;

 

i)     

tevőlegesen hozzájárul a tanulás – elsődlegesen a képzés és a szakképzés – világában bekövetkezett lemaradás felszámolásához.

 

j)     

Szervezi és közvetíti tagszervezetei között a régiós együttműködést és közreműködik a régiós piacbővítés és fejlesztés megvalósításában;

 

k)  

bemutatja, modellezi a termelő típusú szövetkezeti forma előnyeit, hátrányait, segítséget nyújt a szövetkezeti törvény végrehajtásához;

 

l)     

feladatai ellátása érdekében közreműködik a közgyűlés döntése alapján esetlegesen megalakuló gazdasági társaság létrehozásának szervezési munkálataiban, feladatot vállal működtetésében;

 

m)

feladatait a közgyűlés által ötévenként elfogadott középtávú érdekképviseleti program szerint, a megváltoztatott kiemeléseknek, sorrendiségnek megfelelően hajtja végre.

 

n)  

ellátja azokat a feladatokat, melyekkel – az elnökség vagy a tagszervezetek kezdeményezésére – a közgyűlés az érdekvédelmi-érdekképviseleti feladatait kibővíti.

 

8.   

Feladatainak eredményes ellátása érdekében együttműködik és szervezeti szövetségre törekszik – a kis- és középvállalkozók képviseletét felvállaló – más munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel.

 

9.   

A Szövetség tevékenységét a politikai pártoktól, illetve minden egyéb politikai befolyást érvényesítő szervezettől, törekvéstől függetlenül végzi.

 

10.             

A Szövetség az előző (7-9.) pontokban meghatározott feladatai és jogosítványai érvényesítése érdekében arra törekszik, hogy az Országgyűlés, a kormány és tagjai, egyéb központi állami szervek, illetve helyi önkormányzatok tevékenységét és döntéseit tagsága érdekében megfelelően befolyásolja.

 

Ennek keretében kapcsolatokat épít ki és tart fenn

     

az Országgyűlés tisztségviselőivel és bizottságaival, a pártok parlamenti frakcióival;

     

a Kormánnyal és annak tagjaival, a minisztériumokkal és országos határkörű szervekkel és azok területi szerveivel;

     

tagszervezeteinek segítségével és közreműködésével, a területi önkormányzatokkal.

 

11.             

A Szövetség tevékenységi körei:

 

         -       Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet          (főtevékenység)

         -       Szakmai érdekképviselet

         -       Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

         -       Szakmai középfokú oktatás

         -       Máshova nem sorolt egyéb oktatás

         -       Oktatást kiegészítő tevékenység

         -       Kulturális képzés

         -       Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

         -       Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

         -       Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

         -       Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

         -       Jogi tevékenység

         -       Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

         -       Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

         -       Piac-, közvélemény-kutatás

         -       Összetett adminisztratív szolgáltatás

         -       Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

         -       Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

         -       Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás

               -        Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

               -        Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

               -        Szociális ellátás elhelyezés nélkül

 

 

IV.

 TAGSÁGI VISZONY

 

 

12. 

A Szövetség tagjai azok a helyi területi, illetve szakmai érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatot ellátó önálló jogi személyiségű civil szervezetek: egyesületek, amelyeket – az Alapszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – a Közgyűlés tagjai sorába felvesz.

A Szövetség szándékaival azonosuló és azokat támogató pártoló tag felvételéről az Elnökség határoz. A pártoló tagot a közgyűlésen csak tanácskozási jog illeti meg, de igénybe vehet minden – a tagsági viszony alapján járó – szövetségi szolgáltatást.

 

13.             

A szövetségi tagság az alapításkor a Szövetség nyilvántartásába vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

 

14.             

A Szövetség tagja jogosult a Szövetség tevékenységében részt venni.

A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.  A tag tagsági jogait törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

15.             

A Szövetség tagja köteles a jelen alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére, a Közgyűlés által megállapított éves tagdíj, számla ellenében történő, fizetési határidő szerinti befizetésére. A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.

 

16. 

A tagsági viszony megszűnik:

 

a) a tag kilépésével;

b) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával;

c) a tag kizárásával;

d) a tag jogutód nélküli megszűnésével.

A tag tagsági jogviszonyát a szövetség ügyvezető elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

 

17.             

Ha a tag nem felel meg az alapszabályban előírt feltételeknek, a szövetség Közgyűlése a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.

 

 

18. 

 A Jogutód nélküli megszűnés esetén a tagsági viszony megszűnésének napja megegyezik a szervezet megszűnésének napjával.

A tagszervezetet akkor lehet kizárni, ha a tagsági viszonnyal járó kötelezettségeit felhívás ellenére sem teljesíti, vagy a Szövetség célkitűzéseivel, alapszabályával ellentétes tevékenységet folytat.

 

A kizárási eljárás megindítását írásbeli bejelentés, vagy a tudomására jutott tények alapján a Szövetség ügyvezető elnöke rendeli el, egyidejűleg értesíti az eljárás alá vontat is. A kizárás kérdésében az eljárás alá vontat az elnökség meghallgatja. A Szövetségből történő kizárás kérdésében a Közgyűlés - az elnökség véleményét figyelembe véve - egyszerű szótöbbséggel határoz. A Szövetség ügyvezető elnöke a kizárás tárgyában meghozott írásos határozatot a meghozatalától számított nyolc napon belül köteles az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.

 

A határozat magában foglalja a kizárást, a Közgyűlés kizárási határozatának indoklását. A Közgyűlés kizárásra vonatkozó határozatával szemben fellebbezési lehetőség nincs.

 

19. 

A tagok jogai:

 

-            

részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, követelhetik az Alapszabályban és a közgyűlési határozatokban megfogalmazott feladatok teljesítését,

-            

saját területükön az ott működő állami-helyi önkormányzati és más szervek előtt képviselik a Szövetség testületi álláspontját, annak nevében és hivatalos képviseletében az országos feladatok helyi végrehajtása érdekében fellépnek,

-            

igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait,

-            

képviselőik útján választhatnak és képviselőik választhatók a Szövetség szervezeteibe,

-            

a bíróság előtt megtámadhatják – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a Szövetség bármely szervének törvénysértő létesítő okiratba, vagy bármely belső szabályzatba ütköző határozatát.

 

20. 

A tagok kötelezettségei:

 

-            

Az elnökség által meghatározott éves tagdíj megfizetése, a tagdíjfizetés rendjének megfelelően,

-            

részt venni mindazon szövetségi szervek munkájában, amelyekben tevékenységet vállaltak.

 

21. 

 Pártoló tag:

 

a)       

az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet, amely vállalja, hogy – a tagsággal járó szervezeti kötöttségek nélkül – a Szövetséget erkölcsileg és anyagilag támogatja;

b)       

jogosult arra, hogy a Szövetség nyilvános rendezvényeiről tájékoztassák, azokra meghívást kapjon, és azokon véleményét kifejthesse;

c)       

a Szövetség Alapszabályának 14. pontjában meghatározott jogokkal nem rendelkezik;

d)       

erre vonatkozó viszonya akkor jön létre, ha a pártoló tagsági viszony létesítésére irányuló kérelmét a Szövetség elnöksége a szervezeti és működési szabályzatának megfelelően jóváhagyja;

e)       

korlátozott jogosítványai okán a szervezet létszáma szempontjából nem vehető figyelembe;

f)         

által a Szövetségnek nyújtott anyagi támogatás mértéke a pártoló tag felajánlásának függvénye;

g)       

erkölcsi támogatása keretében igyekszik népszerűsíteni a Szövetséget, illetve növelni annak – tag illetve pártoló tag – tagságát, támogatottságát;

 

22. 

A tagok képviselete:

 

A tagok képviselete a Szövetségben képviselőik útján valósul meg. A képviselői meghatalmazás írásban történik.

 

 

 

V.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

ÉS TISZTSÉGVISELŐI

 

 

23.             

A Szövetség választott és delegált testületei:

            Közgyűlés

            Elnökség

            Felügyelő Bizottság

            Jelölő Bizottság

 

KÖZGYŰLÉS

 

24.             

A közgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó testületi szerve, amely a tagszervezetek által delegált képviselők összességéből áll. A közgyűlés tisztségviselőinek megbízatása öt évre szól.

 

25.             

A közgyűlésben a tagszervezetek jogaikat és kötelességeiket képviselőik útján gyakorolják.

 

26.             

A közgyűlésen a tagszervezetet legalább kettő és legfeljebb tizenkettő, a tagszervezet által választás útján delegált képviselő képviselheti, megbízatásukról a tagszervezetek alapszabályai rendelkeznek.

 

27. 

A képviselő delegálás szempontjait, az egyes tagszervezeteket megillető képviselői mandátumok számát, az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés állapítja meg.

Az egyes tagszervezetek képviselői mandátumának számát jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

 

28. 

A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a Szövetség székhelyére. Indokolt esetben a Közgyűlés a Szövetség székhelyén kívülre is összehívható. A rendes közgyűlés összehívásáról az elnökség határoz. Az elnökség bármikor jogosult rendkívüli közgyűlést összehívni.

Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tagszervezetek egyharmada, vagy a felügyelő bizottság az ok és cél megjelölésével írásban kéri, illetve ha a bíróság elrendeli.

 

29.             

A közgyűlésre szóló meghívót valamennyi képviselőnek és más állandó részvevőnek meg kell küldeni. A közgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően a képviselők részére ajánlottan, vagy kézbesítővel, meg kell küldeni a közgyűlés meghívóját, napirendi javaslatát, valamint az írásos előterjesztéseket. A meghívó e-mail útján is megküldhető, viszont a kiküldés igazolásának feltétele a kézbesítési visszaigazolás megküldése.

 

30.             

A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség hivatalos elnevezését, székhelyét, közgyűlés időpontját, helyszínét, kiváltképp, ha a székhelyétől eltér, illetőleg a napirendi pontokat.

A Ptk. 3.75  §-a alapján a napirend kiegészítését lehet kérni.

 

31.             

Jelen alapszabály lehetőséget biztosít ülés tartása nélkül történő határozathozatalra is. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi ajánlott küldeményként, vagy e-mail útján, ez utóbbi esetben kézbesítési igazolás visszaküldésével. A tagok a tervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek szavazatukat az elnökség részére megküldeni.

 

32.             

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az Elnökségnek össze kell hívnia.

 

33.             

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezető elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

 

34.             

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a) 

az alapszabály megállapítása és módosítása;

 

b) 

Szövetség más szövetséggel történő egyesülésének, szétválásának elhatározása;

 

c) 

a tagfelvételi kérelem elbírálása, döntés a tag kizárásáról;

 

d) 

az elnökség éves beszámolójának megvitatása, az elnökség intézkedéseinek és határozatainak szükség szerinti felülvizsgálata;

 

e) 

az alelnöki tisztséghez kötődő feladatok meghatározása, s ezen teendők végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolók évenkénti megtárgyalása;

 

f)    

a felügyelő bizottság éves jelentésének megtárgyalása és elfogadása;

 

g) 

éves beszámoló és költségvetés elfogadása

 

 

h)  

a tisztségviselők, és a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak megválasztása és felmentése.

 

i)     

az elnökség által beterjesztett éves gazdálkodási és mérlegbeszámoló elfogadása, valamint a következő évi gazdálkodási terv jóváhagyása;

 

j)     

a Szövetség más civil szervezettel való egyesülésének vagy jogutód nélküli feloszlásának kimondása;

 

k)  

az elnökség működési rendjének elfogadása és módosítása;

 

l)     

döntés a tagszervezetek és rajtuk keresztül tagjaik által a Szövetség országos érdekképviseleti-érdekvédelmi tevékenységének ellátásához szükséges - elsődlegesen az éves mérlegbeszámolón alapuló - adatok szolgáltatásáról;

 

m)

döntés gazdasági társaság alapításáról, megszüntetéséről, vagy már működő gazdasági társaságba való belépésről, vagy abból történő kilépésről, valamint alapítvány létrehozásáról;

 

n)  

a Szövetség középtávú érdekképviseleti programjának megvitatása, elfogadása, a programból eredő feladatok meghatározása.

 

o) 

 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll;

 

p) 

az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a Szövetség saját tagjával, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

 

q) 

a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

 

r)    

az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak valamint a könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása

 

s)   

 a végelszámoló kijelölése.

 

35.             

A közgyűlés határozatképes, ha az ülésen a képviselőknek több mint a fele jelen van. A pártoló tagok nem számítanak bele a határozatképességbe.

 

36.             

A közgyűlés döntéseit a jelenlévő képviselők több mint a felének egyetértő szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén nincs döntés. A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, míg a céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az összes képviselő legalább kétharmadának egyetértő szavazata kell a szövetség más  civil szervezettel való egyesülésének elhatározásához.

Az összes képviselő legalább háromnegyedének támogató szavazata szükséges a Szövetség jogutód nélküli megszűnésének kimondásához .

 

37.             

A közgyűlés minden hatáskörébe tartozó kérdésben nyílt szavazással dönt.

 

38.             

A közgyűlést levezető elnököt és tisztségviselőit, továbbá a szavazatszámlálók személyeit - az elnökség javaslatára - a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, saját soraiból választja meg.

 

39.             

A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet a közgyűlést levezető elnök és egy - a közgyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá.

 

40.             

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. Az újbóli közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Határozatképtelenség esetén összehívandó Közgyűlés időpontját, az eredeti közgyűlési meghívónak tartalmazni kell.

Döntéseket csak a Ptk. rendelkezéseit figyelembe véve hozhat, nem jogosult dönteni az egyesülés, a szétválás, a megszűntetés kérdéseiben.

 

41.             

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

 

Ezen esetekben a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.

 

 

 ELNÖKSÉG

 

42.             

Az elnökség a Szövetség operatív irányító szerve, amely két közgyűlés között irányítja annak munkáját. Az elnökség tagjainak megbízatása öt évre szól,

 

43.             

Az elnökség tagjai az ügyvezető elnök, a hat alelnök valamint – a tagszervezetek által választás útján delegált – elnökségi tagok. Minden tagszervezet egy-egy elnökségi taggal képviselteti magát az elnökségben.

 

44.             

Az elnökség hatáskörébe tartozik:

 

a) 

a közgyűlés összehívása, napirendjének meghatározása, az írásos előterjesztések jóváhagyása, javaslattétel a közgyűlést levezető elnökének (elnökeinek) személyére;

b) az éves tagdíj megállapítása;

c) a Szövetség díjainak alapítása, adományozásuk elveit megállapító szabályzat elfogadása; a díjak esetenkénti odaítélése;

d) a Szövetség képviselete – az elnökség felhatalmazása alapján megbízott tagok, vagy felhatalmazott személyek által – a különböző érdekképviseleti, érdekvédelmi fórumokon. Ezeken a fórumokon a Szövetséget, illetve a tagszervezeteket érintő kérdések megtárgyalásának kezdeményezése;

e) a Szövetség feladata körébe tartozó nemzetközi kapcsolatok ellátása, döntés nemzetközi szervezetekben a Szövetség tagságáról, képviselet a nemzetközi szervezetekben és annak szerveiben;

f) az ügyvezető elnök és az alelnökök közötti munkamegosztás elveinek a meghatározása;

g) a közgyűlés döntése által létrehozott alapítványoknál az alapítói jogok gyakorlása, meglévő vagy létrehozandó gazdasági társaság esetén a szükséges képviselet és a tulajdonosi ellenőrzés biztosítása;

h) a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;

i) a közgyűlés döntése alapján a tagszervezetek és rajtuk keresztül azok tagjai részére meghatározott adatszolgáltatási rendszer konkrét adatigényeinek meghatározása;

j) a Szövetség középtávú érdekképviseleti programjának időarányos – évenkénti – értékelése;

k) az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai részére esetleges költségtérítés megállapítása;

l) az ügyvezető elnökön keresztül a szövetség napi ügyeinek felügyelete, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

m) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése

n) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

o)a közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése;az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; észrevétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

p)a tagság nyilvántartása;

r)a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.

s)döntés a pártoló tag befogadásáról.

 

45. 

Az elnökség hatásköre, az alapszabály 34.p) pontjának rendelkezéseit figyelembe véve, az évközben előre nem tervezhető szerződések ideiglenes jóváhagyása a közgyűlés utólagos elfogadása mellett, melyet a szövetség saját tagjaival, az elnökség, a felügyelő bizottság tagjaival vagy ezek hozzátartozójával köt.

 

46. 

Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni az Alapszabály 41. pontban rögzített feltételek fennállása esetén.

 

47.             

Az elnökség munkaterv alapján végzi munkáját, éves munkatervét maga állapítja meg. Szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a Szövetség ügyvezető elnöke gondoskodik. A meghívóban és a megvitatásra szánt előterjesztéseket az ülés előtt legalább 8 nappal előbb kell a tagokhoz és a meghívottakhoz eljuttatni.

 

48.             

Az elnökség ülésein a Szövetség ügyvezető elnöke, távollétében az ügyvezető elnöke által e feladatra felkért alelnök elnököl.

 

49.             

Az elnökség tagjai kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. Döntéseit a jelenlevő tagok több mint felének szavazatával és nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén nincs döntés.

 

50.             

Az elnökség ülésein a felügyelő bizottság elnöke, valamint a Szövetség ügyvezető elnöke által meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt. Az elnökség szótöbbséggel meghozott határozatával zárt ülés megtartását is elrendelheti, ezen kizárólag az elnökség tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke vehet részt.

 

51.             

Az elnökség határozatait a tagok részére meg kell küldeni.

 

52.             

Az elnökség tevékenységéről évente köteles beszámolni a közgyűlésnek.

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

53.             

A közgyűlés a közgyűlés képviselőiből ötévi időtartamra választja meg a 7 tagú felügyelő bizottságot oly módon, hogy először dönt a felügyelő bizottság elnökének személyéről, majd ezt követően a felügyelő bizottság tagjairól.

A felügyelő bizottság feladata a Szövetség Alapszabály és jogszabályok szerinti működésének, gazdálkodásának, a közgyűlés és az elnökség határozatai végrehajtásának, betartásának, valamint az ügyintéző szervezet munkájának az ellenőrzése.

 

54.             

A felügyelő bizottság tagja a közgyűlés azon tagja lehet, aki egyidejűleg nem tagja az elnökségnek. A felügyelő bizottság tagja nem lehet egyidejűleg a Szövetség ügyintéző szervezetének munkaviszonyban álló dolgozója. Felügyelőbizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, vagy jogerősen, a Szövetség céljához kapcsolódó és célját elősegítő foglalkozásától eltiltottak. Továbbá nem lehet felügyelőbizottsági tag, aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője, elnöke, elnökségi tagja.

 

 

55.             

A felügyelő bizottság munkájáról és megállapításairól évente beszámol a közgyűlésnek, ügyrendjét és munkaprogramját maga határozza meg, szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést.

 

56.             

A felügyelő bizottság elnöke az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt. Akadályoztatása esetén az általa megbízott felügyelő bizottsági tag helyettesíti.

 

57.             

A felügyelő bizottság a Szövetség valamint a Szövetség által alapított egyszemélyes társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság megállapításait, javaslatait az intézkedésre jogosult szerv vezetőjével írásban közli.  

 

58.             

A felügyelőbizottság jogosult az elnökség ülését összehívni olyan esetekben, melyek valamely téves joggyakorlat, vagy szabálytalanság elhárítására irányulnak és annak megszüntetésére vonatkozó felhívásnak az elnök 8 napon belül nem tesz eleget. A felügyelő bizottság jogosult a közgyűlés összehívására, ha a Szövetség egészének a működésében olyan szabálytalanságot állapít meg, amely a törvényes működést megkérdőjelezi, és ennek megszűntetésére vonatkozó felhívásnak az elnökség nem tett eleget.

 

59.             

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

 

 

JELÖLŐ BIZOTTSÁG

 

60.             

A közgyűlés teljes ciklusának időtartamára a tagszervezetek választás útján 1-1 főt delegálnak a Szövetség jelölő bizottságába, amelynek megbízatása a következő tisztújító közgyűlés befejezéséig, az új jelölő bizottság megalakulásának időpontjáig tart.

 

Nem lehet a jelölő bizottság tagja a Szövetség tisztségviselője, a tagszervezetek által választás útján delegált elnökségi tag, az FB tagja, illetve az, aki a Szövetség ügyintéző szervezetével munkaviszonyban áll, megbízatásának (munkaviszonyának) fennállásáig.

 

61.             

A jelölő bizottság az Alapszabályban rögzített, választott tisztségviselők és más választott bizottsági tagok jelölését készíti elő, valamint az alkalmankénti megüresedés miatt szükségessé vált tisztségek betöltésére tesz javaslatot.

 

62.             

A jelölő bizottság működésének szabályait a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. A jelölő bizottság saját soraiból elnököt választ, aki a jelölő bizottság javaslatát a közgyűlésen előterjeszti.

 

TISZTSÉGVISELŐK

 

63.             

A Szövetség tisztségviselői:

     

az ügyvezető elnök

     

a hat alelnök

     

a felügyelő bizottság elnöke.

 

A közgyűlés a közgyűlés képviselőiből ötévi időtartamra választja meg a tisztségviselőket.

 

64.             

A tisztségviselők a Szövetség nevében eljárva testületi álláspontot képviselnek.

 

a)    

Az ügyvezető elnök feladatai:

-         

a Szövetség általános képviselete Módja: egyedül

-         

az ügyintéző szervezet munkájának, gazdálkodásának irányítása

-         

két elnökség közötti időszakban dönt, illetve intézkedik az elnökség hatáskörébe tartozó halaszthatatlan döntést (intézkedést) igénylő ügyekben

-         

döntéseiről, illetve intézkedéseiről beszámol az elnökség következő ülésén

 

b)    

Az ügyvezető elnököt akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök által megbízott alelnök, ennek hiányában, az elnökség által kijelölt alelnök helyettesíti.

c)    

Az ügyvezető elnök és az alelnökök a köztük kialakított munkamegosztásnak megfelelően végzik munkájukat.

 

65.             

A Szövetség tisztségviselői a tagszervezetek képviselőiből megválasztott nagykorú, magyar állampolgárok lehetnek.

A tisztségviselői megbízatás megszűnik a Ptk. 3:25 § g) pontja szerinti esetekben.

 

66.             

A Szövetség ügyvezető elnöke, alelnökei, felügyelő bizottság elnöke és tagjai, egymással - a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pont szabályozása szerint - közeli hozzátartozói kapcsolatban nem állhatnak.

 

 

VI.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

 

67.             

A Szövetség törvényes képviselője az ügyvezető elnök.

 

 

 

VII.

A SZÖVETSÉG ÜGYINTÉZŐ SZERVEZETE

 

 

68.             

A Szövetség gazdasági és ügyintézői feladatainak ellátására ügyintéző szervezetet működtet. Az ügyintéző szervezet a Szervezeti és Működési szabályzat szerint végzi munkáját.

 

69.             

Az ügyintéző szervezet feladata a testületi szerveket és tisztségviselőket a határozatoknak megfelelően segíteni az Alapszabályban rögzített feladatok megvalósításában. A konkrét feladatok meghatározása az ügyvezető elnök útján történik.

 

Az ügyintéző szervezet gondoskodik a testületi szervek működéséhez szükséges információk megszerzéséről, a tagszervezetek felé szánt információk eljuttatásáról, a döntések megfelelő tartalmi és alaki előkészítéséről, a testületi ülések és más rendezvények megszervezéséről.

 

Végzi a feladatául kijelölt szolgáltatásokat, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket számára az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a szövetség testületi határozatai megszabnak.

 

Az ügyintéző szervezet létszámkeretét, szervezeti felépítését és működési rendjét tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzatát az
elnökség hagyja jóvá.

 

70.             

Az ügyintéző szervezet közvetlen irányítását az ügyintéző szervezet vezetője, az ügyvezető elnök látja el.

 

71.             

Az ügyvezető elnök a közgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően gondoskodik a Szövetség rendelkezése alatt álló vagyon működtetéséről és cél szerinti felhasználásáról, és felel a rendelkezésre bocsátott vagyonért és eszközökért.

 

 

 

VIII.

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

 

 

72. 

A Szövetség éves gazdálkodási terv alapján működik. Az elnökség minden gazdálkodási év lezárásakor köteles gazdálkodásáról a közgyűlésnek beszámolni és a következő évre szóló gazdálkodási tervet jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszteni.

 

73. 

A Szövetség és az ügyintéző szervezet működésének forrásai:

 

     

tagszervezetek és a pártoló tagok által fizetett tagdíjak,

     

a Szövetség rendelkezése alatt álló vagyon működtetéséből származó hozadék,

     

a szolgáltatásokból befolyt bevételek,

     

pályázati úton elnyert források,

     

támogatások.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

 

74.             

A Szövetség az egyesülési jogról szóló törvényben és a Ptk-ban meghatározott egyéb esetek mellett megszűnik, ha a közgyűlés az összes képviselő legalább háromnegyedének egyetértő szavazata alapján önmaga feloszlását kimondja.

 

75.             

Kötelező a közgyűlés összehívása és a Szövetség megszűnésének kimondása abban az esetben, ha a tagszervezetek száma három, vagy annál kevesebb szervezetre csökken.

 

76.             

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak van helye. A végelszámolás szabályairól, a vagyonmegosztás alapelveiről és arányairól a megszűnést kimondó közgyűlés határozatban dönt.

 

77.             

Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak más szövetséggel egyesülhet és csak szövetségekre/egyesületekre válhat szét.

 

78.             

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha

a) a Szövetség megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) a szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

79.             

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Szövetség közgyűlése által meghatározott, a szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha a Szövetség közgyűlése által megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a szövetség törlésével száll át az új jogosultra.

 

80.             

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben a szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – a szövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó szövetségi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

 

81.             

Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a szövetség vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a szövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

 

X.

ZÁRÓRENDELKEZÉS

 

 

82. 

A jelen Alapszabályt a Szövetség közgyűlése 2015. október 14. napján elfogadta, és ezzel hatályba lép.

 

A Magyar Iparszövetség a1992. május 5.-én elfogadott, 5/1998. számú Küldöttgyűlési határozatával módosított, az 1998. június 24.-ei közgyűlés határozatával módosított, a 2002. június 26-ai közgyűlés határozatával módosított, a 2006. május 24-ei, a 2007. május 25-ei, a 2008. május 22-ei, a 2010. május 26-ai, a 2011. május 25-ei, 2011. október 12-ei valamint a 2012. május 23-ai közgyűlés által, módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya, jelen Alapszabály hatályba lépésével, hatályát veszti.

 

A Magyar Iparszövetség jelen Alapszabályát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 2013. évi V. Törvény szerint a Fővárosi Törvényszéknek bejelentette.  Az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

 

 

Név

Tagok száma

Képviselők száma

Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség

80

 8

Baranya Megyei Iparszövetség

12

2

Békés Megyei Iparszövetség

26

3

Borsod Megyei Iparszövetség

45

5

Budapesti Iparszövetség

53

6

Csongrád Megyei Iparszövetség

38

4

Fejér Megyei Iparszövetség

28

3

Győr-Moson-Sopron Megyei Iparszövetség

26

3

Hajdú-Bihar Megyei Iparszövetség

24

3

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iparszövetség

47

5

Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség

31

4

Könnyűipari Vállalkozások Szövetsége

22

3

Nógrád Megyei Iparszövetség

38

4

Pest Megyei Iparszövetség

19

2

Somogy Megyei Iparszövetség

34

4

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Iparszövetség

32

4

Szövetkezetek és Vállalkozók Szövetsége

167

12

Tolna Megyei Iparszövetség

14

2

Vas Megyei Iparszövetség

42

5

Veszprém Megyei Iparszövetség

58

6

Zala Megyei Iparszövetség

26

3

Összesen:

862

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CsatolmányMéret
Alapszabály_2010.doc99.5 KB

A Magyar Iparszövetség „Inkubátorházának” fejlesztése KMOP-1.5.3/A-09-2009-0004. A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.