Új Széchenyi terv bemutatása

Tisztelt Partnereink!

Tisztelettel ajánlanánk figyelmükbe a Magyar Iparszövetség tájékoztatóját az Új Széchenyi Terv keretében kiírt pályázatokról.

Üdvözlettel:

Az OKISZ Inkubátorház csapata

 

Tisztelt Partnereink!

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek az új pályázati kiírások.

A program egyik kitörési pontja a Vállalkozás fejlesztés.

Kérjük, olvasgassák a pályázati kiírásokat, s reméljük találnak a számukra megfelelőt.

További információ és pályázati dokumentumok:

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2639

Üdvözlettel:

Az OKISZ Inkubátorház csapata


Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása a régiókban:

Az Új Széchenyi Tervben a pályázatokkal fejleszteni szeretnénk a klaszterekben tevékenykedő vállalkozások és az oktatási, kutatásfejlesztési intézmények együttműködését. Mikro- és kisvállalkozások közös beruházására, valamint eszközbeszerzésre van lehetőség. Induló klaszterek esetében a cél az irányító szervezet elindításának, működésének támogatása. A támogatás fordítható többek között a munkakörnyezet kialakítására, bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejlesztésekre. Fejlődő klaszterek esetében eszköz-, gyártási licenc beszerzésekre, építésre, átalakításra, információs technológia-fejlesztésre van lehetőség.  
A konstrukció célja, hogy előmozdítsa:
· Vállalkozások közötti együttműködések, valamint a vállalkozások más vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel, helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, illetve fejlesztését. Ezen belül különösen fontos, hogy lehetőséget biztosítson a regionális stratégiákban, operatív programokban, ill. az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) megfogalmazott kulcságazatokban működő vállalati együttműködések és klaszterek
versenyképességének növelésére.
· A hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozását a támogatott projektek keretében.
· Közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az együttműködések és a klaszter tagjainak versenyképességét.
· Az innováció orientált fejlesztések és együttműködések létrejöttét.

 

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása:

Ha munka van, minden van. Ha munka nincs, semmi sincs. Ezért az Új Széchenyi Terv célja a magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése egy növekedésre épülő gazdaságpolitika megteremtésével, közvetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését Magyarországon.
A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére.
A támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, információs technológia- fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

 

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára:

Magyarország gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében kulcsszerepet töltenek be a kisvállalatok. Kiemelt jelentıségő ezért, hogy ezen gazdasági társaságoknak technológiailag fejlett hátterük legyen. Piacképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtı képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon lévı nagyobb versenytársaikkal.
Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlıdhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében elınyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintı fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve
információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni
 

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára:

E pályázat keretében a vállalkozások – dolgozói tudásának naprakészen tartásához – képzésekre pályázhatnak informatikai, nyelvi, vállalkozásműködtetési vagy egyéb más szakmai területen.
A pályázat olyan mikro- és kisvállalatok projektjeit kívánja támogatni, amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt célterületeihez (egészségipar, zöld gazdaság, otthonteremtés, építőipar, közlekedés) kapcsolódóan gazdaságfejlesztési támogatást nyertek, és a beruházással kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel. Támogatandók a projekt megvalósításához szükséges munkavállalói tudás-, készség- és képességfejlesztések.
A nyertesek kiválasztása automatikusan történik. Ha a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek, az adott évben rendelkezésre álló források kimerüléséig az igényelt támogatást megkapja.
 

Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára:

A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő
befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.
Magyarországon rendkívül eltérő a különböző méretű vállalkozásokban dolgozó munkavállalók képzés elérési mutatója. Minél nagyobb a vállalat mérete, annál több munkavállaló képzésének támogatására kerül sor: míg a nagyvállalatok munkavállalóinak képzésben való részvétele 25%1 addig a közepes méretű vállalkozások munkavállalóinak csak 11%-ának van lehetősége képzésben részt venni. A szakképzési hozzájárulásból a foglalkoztatottak átlagosan mintegy 3 százalékának képzését támogatják a gazdálkodó szervezetek, és e tekintetben is nagy különbségek vannak a méretkategóriák szerint a nagyobbak javára. Ez a forrás ugyan fontos eszköze a vállalkozások gazdasági potenciálja kihasználásának, de nem elégséges a saját dolgozó képzésének támogatására, ezért további ösztönzők, támogatások szükségesek. Az intézkedés célja tehát, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, hogy a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre – méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan – korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a középvállalkozásoknál.
Tanulmányok sora mutatta ki, hogy infokommunikációs képességek nélkül ma már az elhelyezkedés jelentősen nehézségekbe ütközik, és ez a tendencia a jövőben csak erősödni fog. A munkaadók rövidtávú gazdasági megfontolások miatt (drága és hosszadalmas szakemberképzés) sokszor elhalasztják, elhagyják munkavállalóik képzését. Jelen pályázat hozzájárul ahhoz is, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben meghatározott célkitűzések teljesüljenek.

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése:

A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások.
Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentıs részét ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtı-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez korszerő gyártási eszközökre, korszerő számítógépparkra, minden igényt kielégítı szoftverekre és jól mőködı információs technológiára van szükségük.
Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

 

Az előadás anyagát megtalálják alább a csatolmányban.

Tisztelt Partnereink!

A Magyar Iparszövetség Inkubátorháza 2011. január 19-én (szerda) 11 órától Vállalkozói, Gazdasági Fórumot tart a január 14-én bemutatott Széchenyi tervről.

Előadó: Leskó Tamás a Gazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese

Helyszín: Magyar Iparszövetség Székháza 1146 Budapest Thököly út 58-60 1. emelet Széchenyi terem

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel

Az OKISZ Inkubátorház csapata


CsatolmányMéret
Jan19GazdasagiVallalkozoiForum.doc818 KB
UjSzechenyiTerv.pdf608.34 KB
Uj_Szechenyi_Terv_Magyar_Iparszovetseg_tajekoztato.pdf448.86 KB

A Magyar Iparszövetség „Inkubátorházának” fejlesztése KMOP-1.5.3/A-09-2009-0004. A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.